رفتن به محتوا

TTC زبان ترکی استانبولی چیست؟

ﻋﺒﺎرت Öğretmen eğitim kursu ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در واﻗﻊ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ( Öğretmen eğitim kursu ) ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮﻟﯽ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ، روش ﻫﺎو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ( Öğretmen eğitim kursu ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺻﻠﯽ زﺑﺎن ( Dibilgisi,Yazi,Konusma,Duyma ) ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن  ( واژﮔﺎن ﮔﺮاﻣﺮ، ﺗﻠﻔﻆ ) ،ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش،ﻃﺮح درس،راه ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط در ﮐﻼس ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس درس،ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن آﻣﻮزان ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻧﺎآرام،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﮐﻼس و ….. اﺳﺖ.

اﯾﻦ دوره در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮي در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

TTC زبان ترکی چیست؟

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ روشGMT

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ

دوره TTCﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪو ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. 

ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮجسته

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره 0 ﺗﺎ 100 ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ زده و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎي روزدﻧﯿﺎ وﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﺪرﯾﺲ راﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  در ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮدوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﻪ روشGMT

ﭼﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در دﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ)ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 4 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ8 ﻧﻔﺮ

اراﺋﻪ ﻣﺪرك TTC زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ازوزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ 

برﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

فرﺻﺖ gozlemek اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

پشتیبانی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و راﯾﮕﺎن

آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺰوه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻣﻮزان ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ GMT

01

ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره Öğretmen eğitim kursu ،ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ) Advance(ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت روان و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻣﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ واژﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

03

ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن Demoدر ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT

04

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺪود ﺳﻦ 18 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

عنوان دوره
تعداد ترم
روزهای برگزاری
طول دوره
مدت ترم
Öğretmen eğitim kursu دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
1
پنجشنبه ها جمعه ها ( دو جلسه 90 دقیقه ای )
30 H
20 جلسه

ﮐﻼس ﻫﺎي راﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

زﺑﺎن آﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن GMT ﻋﻼوه ﺑﺮ 30 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ ( 6 ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ) ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﮐﻼس gozlemek ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ADVANCE ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎي راﯾﮕﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ: 

ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ( TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ )ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس )TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ (ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺪرك Öğretmen eğitim kursu  ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرك TTCﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  را از ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ ﻣﺪرك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي دﻧﯿﺎ را دارد.

اﻣﺘﺤﺎن TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد. زﺑﺎن اﻣﻮزان در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ اراﺋﻪ Demo ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻃﻮل ﺗﺮم از زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. 

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره TTC

50 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

زبان آﻣﻮزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت gozlemek ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 2ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﺪارك ﻻزم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

2 قطعه عکس 4*3

یک برگ کپی از کارت ملی و شناسنامه

یک برگ کپی از آخرین مدرک دانشگاهی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن Öğretmen eğitim kursu اﺗﻤﺎم دوره  ﭘﺲ از ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺎوره دوره Öğretmen eğitim kursu ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9:30 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 20 ﺷﺐ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.