رفتن به محتوا

TTC زبان ترکی استانبولی چیست؟

ﻋﺒﺎرت Öğretmen eğitim kursu ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

در واﻗﻊ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ( Öğretmen eğitim kursu ) ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮﻟﯽ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ، روش ﻫﺎو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ( Öğretmen eğitim kursu ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺻﻠﯽ زﺑﺎن ( Dibilgisi,Yazi,Konusma,Duyma ) ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن  ( واژﮔﺎن ﮔﺮاﻣﺮ، ﺗﻠﻔﻆ ) ،ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش،ﻃﺮح درس،راه ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط در ﮐﻼس ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس درس،ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن آﻣﻮزان ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻧﺎآرام،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری در ﮐﻼس و ….. اﺳﺖ.

اﯾﻦ دوره در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

TTC زبان ترکی چیست؟

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﺑﻪ روشGMT

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ

دوره TTCﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪو ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. 

ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮجسته

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره 0 ﺗﺎ 100 ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ زده و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎی روزدﻧﯿﺎ وﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﺪرﯾﺲ راﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  در ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮدوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﻪ روشGMT

ﭼﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در دﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ)ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 4 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ8 ﻧﻔﺮ

اراﺋﻪ ﻣﺪرک TTC زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ ازوزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل و آﻧﮑﺎرا

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ 

برﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

فرﺻﺖ gozlemek اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

پشتیبانی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و راﯾﮕﺎن

آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ،ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺰوه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن اﻣﻮزان ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ GMT

01

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره Öğretmen eğitim kursu ،ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ) Advance(ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت روان و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻣﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ داﻣﻨﻪ واژﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

03

ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن Demoدر ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT

04

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺪود ﺳﻦ 18 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

عنوان دوره
تعداد ترم
روزهای برگزاری
طول دوره
مدت ترم
Öğretmen eğitim kursu دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
1
پنجشنبه ها جمعه ها ( دو جلسه 90 دقیقه ای )
30 H
20 جلسه

ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

زﺑﺎن آﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن GMT ﻋﻼوه ﺑﺮ 30 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ ( 6 ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ) ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﮐﻼس gozlemek ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ADVANCE ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی راﯾﮕﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ: 

ﭼﺮا ﻣﺪرک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ( TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ )ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس )TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ (ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺪرک Öğretmen eğitim kursu  ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرک TTCﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ  را از ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
ﮐﻪ ﻣﺪرک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را دارد.

اﻣﺘﺤﺎن TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد. زﺑﺎن اﻣﻮزان در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ اراﺋﻪ Demo ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻃﻮل ﺗﺮم از زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ. 

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره TTC

50 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

زبان آﻣﻮزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت gozlemek ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 2ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﺪارک ﻻزم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ

2 قطعه عکس 4*3

یک برگ کپی از کارت ملی و شناسنامه

یک برگ کپی از آخرین مدرک دانشگاهی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

 ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن Öğretmen eğitim kursu اﺗﻤﺎم دوره  ﭘﺲ از ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺎوره دوره Öğretmen eğitim kursu ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9:30 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 20 ﺷﺐ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.