رفتن به محتوا
آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب Mobile
آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب Mobile
آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب acfe creme
کتاب Café Creme در 3 ترم

آموزش زبان فرانسه بزرگسالان

آموزشگاه زبان GMT

اهداف اصلی دوره های آموزش زبان فرانسه

✅ نحوه آموزش زبان فرانسه با GMT

دوره های آموزش زبان فرانسه با ساختاری علمی و اصولی توسط گروهی از اساتید، کارشناسان برتر دپارتمان GMT طراحی و برنامه ریزی شده است. در حال حاضر در کلاس زبان فرانسه GMT کتاب Mobile به عنوان جدیدترین و قوی ترین متد که مورد تایید سفارت میباشد بصورت حضوری و آنلاین به زبان آموزان تدریس میگردد.

کلاس های آموزش زبان فرانسه در آموزشگاه زبان GMT به شكلی طراحی و برنامه ریزی شده است که زبان آموزان بتوانند در طول دوره آموزشی خود به تقویت هر یک از چهار مهارت اصلی زبان یعنی مكالمه ،خواندن ،گوش دادن و نوشتن بپردازند تا بتوانند درک بهتری از این زبان داشته باشند هریک از این مهارتها بر دیگری تاثیر مستقیم دارد برای مثال زبان آموزان می توانند در جهت تقویت مهارت شنیداری خود، مهارت مكالمه خود را نیز بهبود بخشند.

✅ هدف ما یادگیری ساده زبان فرانسه میباشد:

نكته ای که آموزشگاه GMT را از سایر موسسات زبان فرانسه متمایز میكند. این است که تاکید بسیار ویژه ای بر ارتقا مهارت مكالمه فرانسه دارد. به طوری که زبان آموزان میتوانند پس از پایان دوره آموزشی خود به راحتی از ساختار دستور زبان (گرامر) فرانسه و دایره ی واژگانی وسیع نوآموخته در مكالمات روزمره استفاده نمایند. آموزشگاه زبان GMT در دپارتمان آموزش زبان فرانسه ، تاکید بسیار ویژه ای بر مهارتهای زبانی از قبیل گرامر ، دایره ی لغات و کاربرد آن در خصوص موضوعات گسترده و نحوه صحیح تلفظ کلمات دارد و در این راستا برنامه ی آموزشی ویژه ای را برای زبان آموزان در نظر گرفته است.

✅ ویژگی دوره های ترمیک فرانسه بزرگسالان:

✅معرفی دوره های آموزش زبان فرانسه: این دوره ها در آموزشگاه زبان فرانسه GMT از سطح پایه تا پیشرفته در چهار سطح مختلف A1,A2 B1,B2 با کتاب های Mobil و Café creme برگزار میگردد.

سطح ( A1 ) مبتدی:

کلاس زبان فرانسه در GMT با کتاب Mobile ( سطح پایه ) در 4 ترم 13 جلسه ای برگزار میگردد و مناسب افرادی میباشد که میخواهند از ابتدا زبان فرانسه را فرا گیرند.

 زبان آموزان در پایان این سطح میتوانند مكالمات روزمره ساده و جملات ابتدایی را با استفاده از واژگان و ساختار گرامر ساده ای که آموخته اند را درک کرده و صحبت نمایند و در آزمون های بین المللی زبان فرانسه مربوطه به سطح A1 ) TEF,DALF.DELF ) شرکت نمایند.
طول دوره هر ترم بستگی به انتخاب دوره های ترمیک ،فشرده و نیمه فشرده یک الی دو ماهه دارد البته این دوره به غیر از کلاس های جانبی رایگان خواهد بود.

آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب Mobile
آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب Mobile

سطح ( A2 ) مقدماتی:

کلاس های آموزش زبان فرانسه GMT با کتاب Mobile (سطح مقدماتی) در 4 ترمه 13 جلسه ای برگزار میگردد زبان آموزان در پایان این سطح به دایره وسیعی از واژگان دست پیدا خواهند کرد و همچنین می توانند وارد گفتگوهای روزمره و اطلاعات شخصی ،خانواده ،محیط کار و قادر به درک مقاله های کوتاه و روزنامه باشند.
طول دوره هر ترم بستگی به انتخاب دوره های ترمیک ،فشرده و نیمه فشرده یک الی دو ماهه دارد البته این دوره به غیر از کلاس های جانبی رایگان خواهد بو

سطح B1 ,B2 ( متوسط وپیشرفته) :

هر دو سطح B1 , B2 در کلاس های آموزش زبان فرانسه GMT فقط با کتاب CaféCreme در 3 ترم 21 جلسه ای برگزار می گردد .
زبان آموزان در پایان این سطح میتوانند به راحتی صحبت کنند و قادر به درک موضوعات سخت و طولانی خواهند بودو رشته ی خود را تخصصی تر و در مقاطع بالاتر پیگیری نمایند.
طول دوره هر ترم بستگی به انتخاب دوره های  ترمیک، فشرده و نیمه فشرده 5 / 1 الی 5 / 2 ماهه دارد البته این دوره به غیر از کلاس های جانبی رایگان خواهد بود.

کتاب Café Creme در 3 ترم

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان تماس حاصل فرمایید

مدرسین زبان فرانسه آموزشگاه جی ام تی

✅مدرسین زبان فرانسه:

اساتیدی که در آموزشگاه GMT مشغول به تدریس هستند از جمله برترین و موفق ترین اساتید کشوراند. که در کلیه سطوح مختلف زبان مشغول به تدریس میباشند. تمامی اساتید دارای مدارک بین المللی و مدارک اموزش و ادبیات زبان فرانسه وحداقل 5 سال تدریس حرفه ای زبان فرانسه  را دارند.

✅ ﮐﺘﺎب های آﻣﻮزش زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ:

ﯾﺎدﮔﯿﺮي زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ در GMT ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺘﺎب Mobile ﯾﺎ ﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﺪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه از ﺳﻮي ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺳﻔﺎرت فرانسه در ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.
ﮐﺘﺎب Mobile در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب آﻣﻮرش این زبان در دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات didier ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎل 2019 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻮرد اﺳتقبال سفارت ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﺮﺗﺮ دﻧﯿﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي این ﮐﺘﺎب ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮع و ﮐﺎرﺑﺮدي در ﮐﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، واژﮔﺎن ﺑﻪ روز زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي ﺷﻨﯿﺪاري و وﯾﺪﯾﻮﻫﺎي ﺟﺬاب آﻣﻮزش ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب Mobile
کتاب Café Creme در 3 ترم
آموزشگاه زبان فرانسه GMT کتاب Mobile

✅نحوه تعیین سطح

تعیین سطح زبان فرانسه موسسه زبان GMT همه روز از ساعت 9 صبح تا 19:30 شب توسط کارشناسان آموزشی به صورت شفاهی و رایگان انجام میشود و زبان آموزان پس از تعیین سطح میتوانند اقدام به ثبت نام نمایند .

کلاس ها و خدمات جانبی رایگان دوره های فرانسه بزرگسالان

موسسه زبانGMT با ارائه کلاس های جانبی برای بزرگسالان بصورت رایگان بار دیگر اثبات کرده است که هدف اصلی موسسه ارتقاء سطح زبان آموزان میباشد. کلاس های جانبی یکی از نقاط قوت این موسسه میباشد.
یکی از ویژگی های مهم دوره های جانبی این است که به زبان آموزان فرصت استفاده از دانش زبانی خود در محیط دوستانه را به عمل می اورد.
آموزشگاه زبان GMT با بیش از 10 ساعت کلاس جانبی رایگان در هفته برای زبان آموزان باعث پیشرفت مهارت های زبانی به ویژه مهارت مکالمه میگردد.
از دیگر ویژگی های کلاس های جانبی فرانسه آکادمی GMT ترغیب و وادار کردن دانشجویان به صحبت کردن و در اصطلاح شکستن قفل زبان ، اصلاح تلفظ زبان آموزان ، یادگیری دامنه لغات بیشتر، اصلاح اشتباهات گرامری حین صحبت کردن میباشد.
جهت آشنایی بیشتر با کلاس های جانبی رایگان موسسه کلیک نمایید.

✅ امتحانات دوره بزرگسالان:

موسسه زبان فرانسه GMT برای امتحانات کلاس های ترمیک برنامه ویژه ای طراحی کرده است
آزمون میان ترم: آزمون میان ترم در نیمه ترم توسط سوپروایزرین بصورت شفاهی برگزار میشود تا بتوانیم نقاط قوت و ضعف شما عزیزان را پیدا کنیم.
آزمون پایان ترم: این آزمون شبیه ساز آزمون بین المللی میباشد. یعنی از همان سطح ابتدایی زبان آموزان موسسه را با امتحان بین المللی آشنا خواهیم ساخت. این آزمون شامل چهار مهارت و بصورت کتبی برگزار خواهد شد آزمون مکالمه بصورت شفاهی توسط کارشناسان موسسه انجام میشود.

✅ پشتیبانی آموزشی:

موسسه GMT با استفاده از کارشناسان و سوپر وایزرین مجرب به صورت مستمر وضعیت آموزشی هر زبان آموز را در طول دوره کلاس ارزیابی کرده و تا رفع کامل مشکلات زبان آموزان کنار شما خواهند بود.

✅ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره های ترمیک فرانسه

زبان آموزان موظف هستند
راس ساعت در کلاس حضور پیدا کنند

شرکت در امتحان میان ترم و
پایان ترم الزامی است

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 3 ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

آخرین مقالات و مطالب فرانسه:

آخرین مقالات و مطالب فرانسه