رفتن به محتوا

TTC زبان آلمانی چیست؟

Lehrerfortbildung ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮﻟﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ،روش ﻫﺎو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺻﻠﯽ زﺑﺎن (Grammatik, Wortschatz, Aussprache, Landeskunde ) ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن واژﮔﺎن ،ﮔﺮاﻣﺮ،ﺗﻠﻔﻆ(،ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش،ﻃﺮح درس،راه ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط در ﮐﻼس ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس درس،ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن آﻣﻮزان ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻧﺎآرام،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﮐﻼس و ….. اﺳﺖ. 

اﯾﻦ دوره در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮي در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ( Hospitation ) ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

TTC زبان آلمانی چیست؟

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش GMT

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ

دوره TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮجسته

ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ( Hospitation ) ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ. 

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره 0 ﺗﺎ 100 ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ زده و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎي روزدﻧﯿﺎ وﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﺪرﯾﺲ راﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮدوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﻪ روشGMT

ﭼﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در دﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 4 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﻧﻔﺮ )

اراﺋﻪ ﻣﺪرك TTC زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ازوزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

بهره ﻣﻨﺪي از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ،ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ

برﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

فرصت Hospitation اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

پشتیبانی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و راﯾﮕﺎن

آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung )

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺰوه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ موسسه زبان GMT

01

ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره Lehrerfortbildung ،ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ Bﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت روان و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻣﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وازﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

03

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

04

ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن Demoدر ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ

زﺑﺎن اﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

عنوان دوره
تعداد ترم
روزهای برگزاری
طول دوره
مدت ترم
Lehrerfortbildung دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
1
پنجشنبه ها جمعه ها ( دو جلسه 90 دقیقه ای )
21 H
14 جلسه

ﮐﻼس ﻫﺎي راﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن Lehrerfortbildung

زﺑﺎن آﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن GMT ﻋﻼوه ﺑﺮ 21 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ ( 6 ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ) ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﮐﻼس Hospitation ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ADVANCE ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎي راﯾﮕﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس( TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس )TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ (ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ( TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺪرك Lehrerfortbildung ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرك Zertifikat der Lehrerfortbildung را از ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ ﻣﺪرك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي دﻧﯿﺎ را دارد.

اﻣﺘﺤﺎن TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد. زﺑﺎن اﻣﻮزان در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ اراﺋﻪ Demo ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻃﻮل ﺗﺮم از زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ

50 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

زبان آﻣﻮزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت Hospitation ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 2ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﺪارك ﻻزم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ

2 قطعه عکس 4*3

یک برگ کپی از کارت ملی و شناسنامه

یک برگ کپی از آخرین مدرک دانشگاهی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره Lehrerfortbildungﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺎوره دوره Lehrerfortbildung ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9:30 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 20 ﺷﺐ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.