رفتن به محتوا

TTC زبان آلمانی چیست؟

Lehrerfortbildung ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮﻟﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ،روش ﻫﺎو ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی اﺻﻠﯽ زﺑﺎن (Grammatik, Wortschatz, Aussprache, Landeskunde ) ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن واژﮔﺎن ،ﮔﺮاﻣﺮ،ﺗﻠﻔﻆ(،ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش،ﻃﺮح درس،راه ﻫﺎی اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط در ﮐﻼس ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس درس،ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن آﻣﻮزان ،ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻧﺎآرام،ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوری در ﮐﻼس و ….. اﺳﺖ. 

اﯾﻦ دوره در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮی در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎی اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ( Hospitation ) ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

TTC زبان آلمانی چیست؟

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش GMT

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ

دوره TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑﺮ روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ آﺷﻨﺎ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮجسته

ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻼس ﻫﺎ، ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه ( Hospitation ) ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ. 

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره 0 ﺗﺎ 100 ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد ﺧﻮد را ﻣﺤﮏ زده و ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎی روزدﻧﯿﺎ وﮐﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺗﺪرﯾﺲ راﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﻼس ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ. 

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮدوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺑﻪ روشGMT

ﭼﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ در دﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 4 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﻧﻔﺮ )

اراﺋﻪ ﻣﺪرک TTC زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung ) ازوزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

بهره ﻣﻨﺪی از اﻋﻀﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ،ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮای آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ

برﮔﺰاری ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

فرصت Hospitation اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

پشتیبانی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و راﯾﮕﺎن

آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﮐﺘﺎب ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ( Lehrerfortbildung )

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺰوه ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ موسسه زبان GMT

01

ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در دوره Lehrerfortbildung ،ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ Bﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت روان و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻣﺮی و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وازﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

03

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮری ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

04

ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن Demoدر ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاری دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ

زﺑﺎن اﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

عنوان دوره
تعداد ترم
روزهای برگزاری
طول دوره
مدت ترم
Lehrerfortbildung دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
1
پنجشنبه ها جمعه ها ( دو جلسه 90 دقیقه ای )
21 H
14 جلسه

ﮐﻼس ﻫﺎی راﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن Lehrerfortbildung

زﺑﺎن آﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن GMT ﻋﻼوه ﺑﺮ 21 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ ( 6 ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ ) ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﮐﻼس Hospitation ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﺗﺪرﯾﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ADVANCE ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎی راﯾﮕﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

ﭼﺮا ﻣﺪرک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس( TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس )TTC ﺗﺮﮐﯽ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﯽ (ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرک ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ( TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMTﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺪرک Lehrerfortbildung ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرک Zertifikat der Lehrerfortbildung را از ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ ﻣﺪرک اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎی دﻧﯿﺎ را دارد.

اﻣﺘﺤﺎن TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد. زﺑﺎن اﻣﻮزان در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ اراﺋﻪ Demo ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻃﻮل ﺗﺮم از زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ

50 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

زبان آﻣﻮزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت Hospitation ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 2ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﺪارک ﻻزم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ

2 قطعه عکس 4*3

یک برگ کپی از کارت ملی و شناسنامه

یک برگ کپی از آخرین مدرک دانشگاهی

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره Lehrerfortbildungﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎری را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺎوره دوره Lehrerfortbildung ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9:30 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 20 ﺷﺐ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.