رفتن به محتوا

TTC زبان آلمانی چیست؟

Lehrerfortbildung ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
در واﻗﻊ دوره تربیت مدرس زبان آلمانی (Lehrerfortbildung) ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺻﻮﻟﯽ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮدﻫﺎ ،روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی (Lehrerfortbildung) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺻﻠﯽ زﺑﺎن (Grammatik ,Wortschatz ,Aussprache ,Landeskunde) ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن (واژﮔﺎن، ﮔﺮاﻣﺮ، ﺗﻠﻔﻆ) ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش، ﻃﺮح درس، راه ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط در ﮐﻼس، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس درس، ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن آﻣﻮزان، ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻧﺎآرام، ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﮐﻼس و ….. اﺳﺖ.

ناگفته نماند که اﯾﻦ دوره در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮي در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ (Hospitation) ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.

✅ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ روش GMT :

👈 ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ:

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره با یادگیری جدیدترین متد ها و شیوه های تدریس و نحوه ی مدیریت ملاس درس قادر خواهند بود مهارت های اصلی و فرعی زبان آلمانی را به بهترین حالت ممکن به زبان آموزان آموزش داده و کلاس هایی را با بلاترین کیفیت آموزشی برگزار کنند. 

👈 ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮجسته:

یکی از روش های کسب تجربه و بالا رفتن مهارت در روند معلم شدن و تدریس ، مشاهده نمونه تدریس اساتید برجسته میباشد.

آموزشگاه زبان GMT ، بعد از پایان دوره های آموزشی TTC زبان آلمانی ، کارگاه های عملی را برگزار میکند که امکان تجربه تدریس در فضای واقعی کلاس را برایتان فراهم میکند و به شما این فرصت را میدهد که در جلسات استید برتر و با سابقه موسسه شرکت کرده و از تجارب آنها در این حوزه بهره مند شوید.

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و علاقه مندان به حوزه تدیس ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره 0 ﺗﺎ 100 ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را فرا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و در طول دوره دموهای مختلفی را به کلاس ارائه داده و همچنین نمونه تدریس شرکت کنندگان را مشاهده نموده، که همین امر باعث میشود با نقاط قوت و ضعف یکدیگر آشنا شده و بتوانند عملکرد بهتری در حوزه ی تدریس داشته باشند.

تدریس در مقابل زبان آموزان ، در لباس استادی ، مستلزم داشتن اعتماد به نفسی بالا و داشتن مهارتهایی است که متقاضیان تدریس زبان آلمانی پس از ظرکت در کلاس تربیت مدرس به خوبی آنها را کسب خواهند کرد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮات ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮدوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ (Lehrerfortbildung) ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ درﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

✅ نظرات دانشجویان محترم دوره زبان TTC :

Play Video

ﭼﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT مدعی میباشد، ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ (Lehrerfortbildung) را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در دﻧﯿﺎ

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ ( ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 4 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 8 ﻧﻔﺮ )

اراﺋﻪ ﻣﺪرك TTC زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ (Lehrerfortbildung) ازوزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

بهره ﻣﻨﺪي از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ،ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ

برﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

فرصت Hospitation اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

پشتیبانی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و راﯾﮕﺎن

آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﮐﺘﺎب ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ :

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آنجا ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ، ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و همچنین اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺰوه ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﮐﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

✅ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ موسسه زبان GMT

01

ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره Lehrerfortbildung ،ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻄﺢ Bﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت روان و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻣﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وازﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

02

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

03

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن در دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﺟﺬب اﺳﺘﺎد

04

ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن Demoدر ﺣﻀﻮر ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT

✅ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ

زﺑﺎن اﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

عنوان دوره
تعداد ترم
روزهای برگزاری
طول دوره
مدت ترم
Lehrerfortbildung دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس
1
پنجشنبه ها جمعه ها ( دو جلسه 90 دقیقه ای )
21 H
14 جلسه

✅ ﮐﻼس ﻫﺎي راﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن Lehrerfortbildung:

زﺑﺎن آﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن GMT ﻋﻼوه ﺑﺮ 21 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ (6 ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ) ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﮐﻼس Hospitation ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ADVANCE ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺮاي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ دوره ﻫﺎي راﯾﮕﺎن آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ:

✅ ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس (TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

ﭼﺮا ﻣﺪرك ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس (TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ) ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟
زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺪرك Lehrerfortbildung ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪرك Zertifikat der Lehrerfortbildung را از ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﮐﻪ ﻣﺪرك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي دﻧﯿﺎ را دارد.

✅ اﻣﺘﺤﺎن TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد. زﺑﺎن اﻣﻮزان در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ اراﺋﻪ Demo ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻃﻮل ﺗﺮم از زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره TTC آﻟﻤﺎﻧﯽ

50 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

زبان آﻣﻮزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت Hospitation ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 2ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﺪارك ﻻزم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس آﻟﻤﺎﻧﯽ

2 قطعه عکس 4*3

یک برگ کپی از کارت ملی و شناسنامه

یک برگ کپی از آخرین مدرک دانشگاهی

📢 ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره Lehrerfortbildungﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

✅ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺎوره دوره Lehrerfortbildung ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9:30 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 20 ﺷﺐ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.