رفتن به محتوا

TTC انگلیسی چیست ؟

TTC ﻣﺨﻔﻒ ﮐﻠﻤﺎت Teacher Training Cours ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ (دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس) زﺑﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. در واﻗﻊ دوره TTC ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﮐﻠﯿﻪ روﯾﮑﺮد ﻫﺎ ،روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت زﺑﺎﻧﯽ ﻻزم ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﺎر ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﻌﻠﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮد و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

دوره TTC اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي اﺻﻠﯽ زﺑﺎن (Writing, Listening Speaking, Reading) ﻧﺤﻮه ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻓﺮﻋﯽ زﺑﺎن (واژﮔﺎن ، ﮔﺮاﻣﺮ ، ﺗﻠﻔﻆ) ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺎرش ، ﻃﺮح درس ، راه ﻫﺎي اﯾﺠﺎد اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﺸﺎط در ﮐﻼس ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻼس درس ، ﻧﺤﻮه ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت زﺑﺎن آﻣﻮزان ، ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻧﺎآرام ، ﮐﺎرﺑﺮد ﻓﻨﺎوري در ﮐﻼس و ….. اﺳﺖ. اﯾﻦ دوره در ﮐﻨﺎر اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ و ﻧﻈﺮي در ﺣﻮزه آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺪرﯾﺲ (Teaching Practice) و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ ﻫﺎي اﺳﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ (Observation) ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻬﺎرت ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ. 

✅ TTC اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﻪ روش GMT

ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺪرﯾﺲ :

دوره TTC ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT وﯾﮋه ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن انگلیسی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره ﻋﻼوه ﺑﺮ یادگیری روش ﻫﺎ و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ متدهای ﺗﺪرﯾﺲ آﺷﻨﺎ خواهند شد. ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن TTC زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ برگزاری اﯾﻦ دوره های آموزشی ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه (Observation) ﻧﯿﺰ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﮑﻨﺪ.

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺪرﯾﺲ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮجسته :

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ دوره 0 ﺗﺎ 100 ﺗﺪرﯾﺲ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﯾﺎدﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد نحوه عملکرد خود را ﻣﺤﮏ زده و تجربه تدریس در فضای واقعی کلاس را خواهند داشت ، همچنین ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ دوره زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﺪ ﻫﺎي روز دﻧﯿﺎ وﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و در حوزه تدریس به فعالیت بپردازند ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT همواره ﻋﻨﻮان برترین آموزشگاه برگزار کننده دوره های تخصصی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زبان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﺗﻬﺮان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻬﺎﯾﺖ شرکت کنندگان در دوره ی تربیت مدرس زبان انگلیسی (TTC) پس از به پایان رساندن دوره های آموزشی خود و فراگیری مهارت ها و توانایی های لازم در حوزه تدریس ، در صورت دستیابی به نتیجه مطلوب و کسب نمره نهایی مورد قبول، می توانند به عنوان مدرس زبان انگلیسی در آموزشگاه زبان GMT اﺳﺘﺨﺪام و ﺑﻪ امر ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﭼﺮا ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوره ﻫﺎی TTC را ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻪ روزﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ در دﻧﯿﺎ و تجربه تدریس در فضای واقعی کلاس

ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎﻻ (ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻌﺪاد ﻧﻔﺮات 6 و ﺣﺪاﮐﺜﺮ 10 ﻧﻔﺮ)

ارﺋﻪ ﻣﺪرك TTC از وزارت ﻋﻠﻮم ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ

بهره ﻣﻨﺪي از اﻋﻀﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺪرﺳﯿﻦ،
ﮐﺎﻟﺞ ﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ و ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮاي آﻣﻮزش زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و اﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ

برﮔﺰاري ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و شناخت نقاط ضعف زبان آموز و نحوه برخورد صحیح با آنان

فرصت Observation اﺳﺎﺗﯿﺪ آﻣﻮزﺷﮕﺎه

پشتیبانی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ و راﯾﮕﺎن

آﻣﻮزش ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن

ﮐﺘﺎب ﻫﺎي دوره TTC اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي زﯾﺎدي ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در حوزه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ از آنجا ﮐﻪ در نظر گرفتن تنها ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﺑﺎ بهره گیری از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﺘﺎب و ﻣﻨاﺒﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺰوات ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﺳﺴﻪ ، زﺑﺎن آﻣﻮزان را برای امر تدریس آماده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. برای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ TTC اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و دانلود کتاب ها به صورت رایگان ﺑﺮ روي کتاب موردن نظر کلیک بفرمایید .

✅ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در دوره TTC اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ GMT

01

ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ در دوره TTC ،ﺳﻄﺢ زﺑﺎن ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ Advance ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺼﻮرت روان و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎل ﮔﺮاﻣﺮي و ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺑﺎ داﻣﻨﻪ واژﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. 

02

ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺣﻀﻮري ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻮﭘﺮواﯾﺰر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن مربوطه در دﭘﺎرﺗﻤﺎن زبان انگلیسی 

03

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺤﺪود ﺳﻦ 18 ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻧﺤﻮه ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮد دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ

عنوان دوره
تعداد ترم
روزهای برگزاری
طول دوره
مدت ترم
TTC English
1
پنجشنبه ها یا جمعه ها (دو جلسه 90 دقیقه ای در یک روز)
24 ساعت
16 جلسه

✅ ﮐﻼس ﻫﺎي راﯾﮕﺎن وﯾﮋه ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن TTC

زﺑﺎن آﻣﻮزان آﻣﻮزﺷﮕﺎه زﺑﺎن GMT ﻋﻼوه ﺑﺮ 30 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ (6 ﺟﻠﺴﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ و ﻧﯿﻢ) ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن در ﮐﻼس Observiation ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ از ﻧﺰدﯾﮏ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در دوره ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﯽ آﻣﻮزﺷﮕﺎه در ﺳﻄﺢ ADVANCE ﺑﺼﻮرت راﯾﮕﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

✅ ﭼﺮا ﻣﺪرك TTC ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ؟

زﺑﺎن آﻣﻮزان ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﭘﺲ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﺪركTTC را از ﻣﻮﺳﺴﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﻣﺪرك اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ وزارت ﻋﻠﻮم ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﻫﺎي دﻧﯿﺎ را دارد.

اﻣﺘﺤﺎن TTC اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

دوره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎنGMT اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دوره teaching ﻧﺎم دارد.
زﺑﺎن آﻣﻮزان در ﺟﻠﺴﻪ آﺧﺮ ﮐﻼس ﺑﺎ اراﺋﻪ Demo ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد و اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﻃﻮل ﺗﺮم از زﺑﺎن آﻣﻮزان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوره TTC

50 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

زبان آﻣﻮزان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت Observation ﻫﺴﺘﻨﺪ.

زبان آﻣﻮزان ﺗﻨﻬﺎ 2ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ورود و ﺧﺮوج ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﮐﻼس

ﻣﺪارک ﻻزم ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در دوره TTC

2 قطعه عکس 4*3

یک برگ کپی از کارت ملی و شناسنامه

یک برگ کپی از آخرین مدرک دانشگاهی

✅ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﺪرس GMT ﺑﺎﺷﻢ؟

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره TTCﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎري را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

 ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن

ﻣﺸﺎوره دوره TTC ﻣﻮﺳﺴﻪ زﺑﺎن GMT ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ 9:30 ﺻﺒﺢ اﻟﯽ 20 ﺷﺐ ﺑﺼﻮرت ﺷﻔﺎﻫﯽ و راﯾﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯿﺸﻮد.